گرامیداشت کرونایی هفته روابط عمومی

اثرسنجی و مطالعه کم وکیف سعی های انجام شده در دوران کرونایی تو روابط اشتراکی ها و رسانه ها فصلی مهم در تاریخ علوم ارتباطات است و نتایج مستندسازی آن ها منجر به ابداع فرصت های ارزشمندی در موضوع ارتباطات بحران خواهد شد. بوسیله مناسبت داخل پیش بودن هفته روابط اشتراکی(۲۷ اردیبهشت لغایت ۲ خرداد) باید چند نکته را مجددا یادآور شد و کنار آن ها تاکید کرد:

از سرعت تخصصی شدن روابط اشتراکی استقبال کنیم. این طور، هم خودمان بخاطر متخصص شدن مجاهدت بیشتری می کنیم و بی آرامی از مداخلات غیرتخصصی دیگران درون امور روابط اشتراکی کاسته خواهد شد. آموزش و یادگیری دائمی داخل عهد پادشاهی فضای مجازی و تلفن های هوشمند را یک فرصت استثنایی بدانیم.

فرایند صنف ای شدن خود را به نشانی یک ممیز یا مدیر روابط عمومی، قطعی تر بگیریم. خروجی رفتار حرفه ای، با پذیرش بیشتری از سوی افکارعمومی مواجه می شود. بپذیریم بخش بنیانی ای از مشکلات ما در تنظیم روابط مان با جامعه یا جوامع هدف بوسیله برهان اقدام غیرحرفه ای خودمان است، حتی با رسانه ها!

بسیار از پیش در اصلاح مناسبات و اقدام سازمانی تلاش کنیم. نباید مراد داشته باشیم و این توقع را ایجاد کنیم که روابط عمومی منجی طولانی دایره باشد! بپذیریم که ما هم قدری از راه اندازی هستیم. وقتی همه چرخ کنگره ها خوب کار کنند محصول و تصویر نهایی از سازمان، زیبا و لذت مدخل خواهد بود.

دایره مشی و مشاوران خویشتن را وسیع کنیم. روابط عمومی، علمی بین لفافه ای است؛ ادبیات، سیاست، جامعه شناسی، رسیده شناسی و هنر در کار ما تعیین کننده هستند و فراغت ازاله عمق همگی چیز را بدانیم و بفهمیم. مشورت با اهل فن درون تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها عیار کارمان را افزایش می دهد.

برای فعالیت های صنفی درون مملکت روابط اشتراکی شرف و ترجیح قائل شویم. بخشی از وقت، انرژی و سرمایه خود را برای تقویت این حوزه صرف کردن کنیم. اگر ایجاد قوی ترین نظام صنفی روابط عمومی را از خودمان دعوی نکنیم چطور می توانیم فعالان سایر حوزه ها را مجاب کنیم تا از نبوغ روابط عمومی ها برای صعود و توسعه استفاده کنند؟

ین هفته بر فعالان روابط اشتراکی و مردم شایسته خجسته باد!

* منبع ماهنامه ارتباطات ومدیریت