سلول های سرطان زا ، مسکن امن باکتری ها!

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، سلول های سرطانی، پناهگاه های راحتی برای باکتری ها هستند. این نتیجه گیری، از معاینه متجاوز از ۱۰۰۰ نمونه تومور مربوط بوسیله سرطان های متفاوت انسان بوسیله مشت آمده اند. پژوهشگران حوزه زیست شناسی مولکولی درون تجسس های خود، باکتری هایی را یافته اند که داخل سلول های سرطانی از سرطان مغز و استخوان پژمان تا عطارد پستان زندگی می کنند. آنها حتی توانستند باکتری های منحصر بوسیله فردی را نیز شناسایی کنند که داخل سلول های هر جنس عطارد عمر می کردند.

این استیناف نشان می دهد که دریافتن رابطه میان سلول سرطانی و میکروبیوم کوچک آن می تواند به پیش بینی احتمال کارآیی درمان های اختصاص کمک کند و یا به روش هایی بخاطر دستکاری باکتری ختم شود که عملکرد درمان را افزودن می دهند.

چندین سال پیش، طبیب “راوید استراوسمان”(Ravid Straussman)، پژوهشگر حوزه زیست شناسی مولکولی، باکتری هایی را در سلول های سرطانی پانکراس یافت. مطالعه های او نشان داد که این باکتری، از سلول سرطانی در برابر شیمی درمانی محافظت می درنگ و بوسیله غیرفعال شدن داروها منجر می شود. هنگامی که پژوهش های دیگری همچنین بوسیله چنین نتایجی رسیدند، استراوسمان و همکارانش تصمیم گرفتند این موضوع را تک بررسی قرار دهند. آنها در بررسی های خویشتن دریافتند که سلول های سرطان زا متفاوت، باکتری های متفاوتی را در خود جای داده اند. در میان انواع سرطان، سرطان پستان، بالاترین تعداد و تنوع باکتریایی را شامل می شود. مطالعه ها نشان رحم که غده پستان نسبت به بافت سالم پستان، باکتری های بیشتری را درون خود جای داده است.

این قسمت قسمت کردن پژوهشی توانستند باکتری هایی که مستقیما از تومور پستان مردم به مشت آمده بودند، پرورش دهند و مدلل کنند که باکتری های بوسیله دست آمده از این تومورها زنده هستند. بررسی این باکتری ها علامت داد که آنها رجحان می دهند در تقدیر خاصی از سلول سرطان زا ساکن شوند که بوسیله هسته سلول نزدیک است.

این پژوهش، در نامه “Science” به چاپ رسید.

انتهای پیام