بانگ موکد وزیر ارتباطات به اپراتورها درباره تعرفه اینترنت | جریمه میلیاردی در انتظار همراه مبدا و ایرانسل