اسلوب جدید دانشمند ایرانی برای تجسس نحوه نفوذ کردن عطارد بوسیله ایمنی درمانی

به گزارش ایسنا و به نقل از وب سایت رسمی “دانشگاه باسک”(University of the Basque) اسپانیا،ایمنی درمانی، یکی از روش های درمان سرطان است که بوسیله سیستم ایمنی بیمار درون قدرت بر بلای ناگهانی کمک می نرم و نفوذ کردن مثبت قابل توجهی تو علاج سرطان دارد.

اگرچه این نحو درمانی تو همه بیماران پاسخ گو حلق اما در برخی دیگر از بیماران موفقیت زیادی به دست می آورد، عوارض جانبی اندکی دارد و یا بدون عوارض جانبی است. با توجه به خطراتی که در این اسلوب درمانی وجود دارد، نیاز بوسیله شناسایی بیمارانی که واکنش مثبتی به آن علامت می دهند و کسانی که از آن سودی نمی برند، احساس می شود.

پژوهشگران دانشگاه باسک درون بررسی جدیدی که به سرپرستی حکیم “بنفشه لاریجانی”(Banafshe Larijani)، دانشمند ایرانی این دانشگاه ایفا شده است، ابزاری را ارائه داده اند که با استفاده از یک پلتفرم میکروسکوپی پیشرفته ابداع شده است و می تواند تعامل میان سلول های ایمنی و سلول های تومور را وقوف درنگ و همچنین شرایط فعال شدن ایست های نظارت زنهار بدن را که نفوذ ضد غده را گرفتن می کنند، شناسایی می دهد.

پژوهشگران در این پروژه، وضعیت یکی از ایست های بازرسی ایمنی بدن را مورد بررسی صبر دادند. این ایست ها داخل یک بی نظیر تندرست می توانند واکنش زنهار بدن را تنظیم کنند و بوسیله پیشگیری از بلای ناگهانی های التهابی و خودایمنی بپردازند.

وقفه های بازرسی ایمنی، دو پروتئین را به طور ویژه تک بررسی قرار می دهند؛ “PD-1” که در سلول های امن وجود دارد و “لنفوسیت تی”(T-lymphocytes) شناخته می شود و “PD-L1” که در سلول های ایمنی دیگر حیات دارد و روی سطح انواع متفاوتی از غده بوسیله چشم می خورد.

هنگامی که PD-1 روی سطح لنفوسیت تی، بوسیله PD-L1 روی سطح سلول های حمایت دیگر ملحق می شود، عملکرد امن لنفوسیت تی را خاموش می یواش. هنگامی که PD-L1 روی سلول های تومور اقرار می شود، PD-1 در لنفوسیت تی فعال می شود؛ تو نتیجه عملکرد ضد غده آنها غیرفعال می گردد و غده امکان نجات و یادگیری یافتن را صریح می درنگ. مهارکننده هایی که در ایمنی درمانی مورد استعمال صبر می گیرند، امر خود را با مختل کردن تعامل میان PD-L1 روی غده و PD-1 داخل لنفوسیت تی انجام می دهند و فعالیت ضد تومور را در بیمار بازیابی می کنند. ابزار جدیدی که این گروه پژوهشی خلق کرده اند، می تواند با پیش بینی نفوذ کردن درمان و مزایای بالینی آن، محدوده تعامل میان PD-1 و PD-L1 را داخل بافت برداری تومور تعیین یواش.

لاریجانی گفت: تصمیم گیری در مورد دنباله یافتن درمان با مهارکننده ها، بوسیله وجود PD-1 و PD-L1 در بافت برداری وابستگی دارد. پژوهش ما نشان می دهد که بنیانی است تا از کنش دو پروتئین نسبت به یکدیگر و نفوذ آنها پیاده شدن زنده ماندن تومور مطمئن شویم.

این پژوهش، در روزنامه “Cancer Research” بوسیله چاپ رسید.

انتهای پیام