اختلالات خواب را با ورزش سبک صبحگاهی برطرف کنید

بوسیله گزارش ایسنا و به نقل از نیوزگرام، بسیاری از افراد پس از جراحی بای پس قلب، بوسیله مشکلاتی در خواب دچار می شوند. پژوهش جدیدی که در “دانشگاه قاهره”(Cairo University) عمل شده است، نشان می دهد که قدم کوفتن صبحگاهی می تواند راه حلی برای این مشکلات باشد.

حکیم “هادی عاتف”(Hady Atef)، پژوهشگر دانشگاه قاهره و از نویسندگان این پژوهش گفت: بسیاری از بیمارانی که جراحی بای پس قلب را پشت روال می گذارند، به مشکلات مربوط به خواب دستخوش می شوند. اگر این شرایط بیش از کبد ماه محکم بماند، وضعیت قلب بدتر می شود و امکان دارد که ناخوش بوسیله اعاده جراحی حاجت داشته باشد. بدین ترتیب، یافتن راهی بخاطر گشایش خواب پس از جراحی بای پس قلب، از وقار ویژه ای برخوردار است.

استیناف های پیشین که اثر ورزش را پهلو رویا چنین افرادی مورد تجسس قرار داده اند، موفق نشده اند تا پیامدهای آن را پهلو ظرفیت عملکردی که معمولا پس از جراحی کاهش می یابد، ارزیابی کنند.

پژوهشگران در این پروژه، اثر ورزش را هم کنار خواب و تیمار بر ظرفیت عملکردی تک تجسس صبر دادند. آنها ۸۰ بیمار بین ۴۵ تا ۶۵ سال را که از اختلال خواب پس از جراحی رنج می بردند و ظرفیت عملکردی آنها همچنین کاهش یافته بود، ارزیابی کردند.

پژوهشگران سه مرحله تجسس را انجام دادند. داخل بدوی مرحله، یک آزمایش جگر دقیقه ای قدم کوفتن از داوطلبان پژمرده شد که طی آن، داوطلبان باید شش دقیقه روی یک سطح صاف رویه می رفتند تا مسافتی که در این زمان طی می کنند، اندازه گیری شود.

همکاری کنندگان طی مرحله دوم، به یک استفسار روزنامه موسوم بوسیله “PSQI” پاسخ دادند که در تک اختلالات خواب است.

درون مرحله سوم، از شرکت کنندگان خواسته شد تا ساعت مخصوصی را بوسیله مدت ۹۶ شایسته کردن بوسیله مچ ببندند تا فراغت و فعالیت آنها بررسی شود. بسیاری از مشارکت کنندگان، با وجود هوشیار ماندن خلال روز، دشوار بی خوابی شبانه داشتند. ساعت هنگام زمان مقرر، همه این مشکلات را ثبت کرد.

بیماران بوسیله صورت تصادفی به دو گروه ورزشی تقسیم شدند. یک گروه، بوسیله ورزش ایروبیک و گروه دیگر به ترکیبی از ایروبیک و ورزش مقاومتی پرداختند. هر دو گروه هنگام یک گرداگرد ۱۰ هفته ای بوسیله ورزش کردن پرداختند.

شریک کنندگان پس از ۱۰ هفته، مجدد مورد ارزیابی قرار گرفتند، گام سرقت کردن شش دقیقه ای را اجرا دادند، پرسشنامه را دوباره پاسخ دادند و روزگار مخصوص را طی ۹۶ ساعت استفاده کردند. پژوهشگران، نتایج به دست آمده از این بررسی را با نتایج تجسس پیشین مقایسه کردند. آنها دریافتند که وضعیت رویا و ظرفیت عملکردی هر دو قسمت قسمت کردن خلال ۱۰ هفته بهبود یافته است اما این بهبودی داخل گروه نخست، بیش از گروه دوم مشاهده شد.

پژوهش های پیشین درون مورد اختلالات خواب، خواه با استفاده از استفسار مجله PSQI و یا با مصرف از ساعت ایفا شده بودند. نقطه جیره این پژوهش، به کارگیری هر دو اسلوب ارزیابی است تا تمثال کاملی از اختلالات خواب عرضه شود. این ارزیابی های طولانی نشان رحم که ورزش می تواند به بیماران دستیار بطی ء تا میسر نم به خواب بروند و عمیق نم و تمام پر حرارت بخوابند.

عاتف دنباله داد: پیشنهاد ما به بیمارانی که جراحی بای پس قلب را اجرا داده اند و از اختلال خواب و ضعف عملکردی رنج می برند، این است که فقط ورزش ایروبیک را انجام دهند. ما عقیده داریم که ورزش استقامتی، ضیق زیادی را بخاطر این بیماران به همراه دارد و می تواند به انتشار هورمون استرس در بدن منجر شود که به خشکی امدن خواب، اثر سلبی دارد.

وی افزود: بهتر است که این بیماران، فعالیت های ورزشی سبک و بدون تنگ کردن شبیه قدم زدن، حرکت دورانی سواری یا شنا را گزینش کنند و بین ۳۰ تا ۴۵ دقیقه هنگام صبحگاه بوسیله انجام اعطا کردن آنها بپردازند. پژوهش ما نشان می دهد که انجام دادن این فعالیت ها، به آزاد شدن هورمون “ملاتونین”(Melatonin) می انجامد و به داشتن خواب خوب شبانه کمک می درنگ.

انتهای پیام